Registracija preduzeća za strance u Crnoj Gori - Strani ulagači i investicije u Crnoj Gori

PRAVNI PROPISI:

Zakon o privrednim društvima u Crnoj Gori

Zakon o stranim ulaganjima u Crnoj Gori

Zakon o radu u Crnoj Gori

OBLICI PRIVREDNIH DRUŠTAVA:

Društvo sa ograničenom odgovornošću (DOO) - odgovara obliku LTD i najviše su zastupljeni oblik preduzeća. Može osnovati jedno lice ili više domaćih ili stranih pravnih ili fizičkih lica.

Akcionarsko društvo (AD) - Osnivački ulog za osnivanje AD iznosi najmanje 25 000,00 EURA. Osniva se u slučaju kada se prikuplja kapital prodajom akcija. DOO se može transformisati u Akcionarsko društvo.

Svi zakoni propisi koji se odnose na osnivanje, poslovanje i poreski sistem (DOO i AD) usklađeni su po evropskim standardima uz povoljnosti za strane ulagače radi povećanja broja stranih investitora.

STRANI INVESTITOR JE:

- strano pravno ili fizičko lice;

- privredno društvo sa učešćem najmanje 10% stranog kapitala u kapitalu društva;

- privredno društvo koje je strano lice osnovalo u Crnoj Gori;

- crnogorski državljanin sa prebivalištem u inostranstvu.

Stranim investitorom smatra se i lice koje je na osnovu izvršenih ulaganja steklo crnogorsko državljanstvo u skladu sa zakonom.

OBLICI STRANIH INVESTICIJA

Strani investitor može u Crnoj Gori:

- osnovati privredno društvo (sam ili sa drugim ulagačima);

- osnovati dio stranog društva;

- sticati udjele i akcije u privrednom društvu;

- kupiti privredno društvo.

PRINCIPI STRANIH INVESTICIJA

Strani investitor može na teritoriji Crne Gore osnivati privredno društvo i ulagati u privredno društvo, na način i pod uslovima pod kojima domaća lica mogu osnivati privredna društva, odnosno ulagati sredstva u privredna društva (nacionalni tretman), ako ovim zakonom nije drukčije određeno.

Strani investitor može ulagati sredstva u domaće privredno društvo, odnosno samo sa domaćim pravnim ili fizičkim licem osnovati privredno društvo za proizvodnjui promet naoružanja i vojne opreme. Strani investitor ne može imati u privrednom društvu iz stava 1 ovog člana udio veći od 49% akcionarskog kapitala ili vlasničkih prava, odnosno prava glasa.

Strani investitor može ulagati u privredno društvo iz člana 7 ovog zakona samo na osnovu odobrenja organa državne uprave nadležnog za poslove spoljne trgovine (u daljem tekstu: Ministarstvo), uz pribavljeno mišljenje organa državne uprave nadležnog za poslove odbrane. U postupku izdavanja odobrenja iz stava 1 ovog člana naročito se cijeni kvalitet, vrsta i obim strane investicije. Pravilnik o metodologiji za ocjenjivanje kvaliteta vrste i obima strane investicije iz stava 2 ovog člana propisuje Ministarstvo, u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Privredno društvo za proizvodnju i promet naoružanja i vojne opreme ne može pregovarati o aranžmanu prije nego što dobije odobrenje Ministarstva.

Strane investicije u osiguravajuća društva, banke i druge finansijske institucije i slobodne zone vrše se u skladu sa zakonom.

ZAŠTITA STRANIH INVESTITORA

Imovina stranog investitora ne može biti predmet eksproprijacije, osim kada je zakonom ili na osnovu zakona utvrđen javni interes, uz naknadu u skladu sa zakonom.

Strani investitor koji pretrpi štetu usljed rataili vanrednog stanja ima pravo na naknadu štete koja ne može biti manja od naknade koja pripada domaćem pravnom i fizičkom licu, u skladu sa zakonom. Strani investitor ima pravo na naknadu štete koju mu nezakonitim ili nepravilnim radom pričini službeno lice ili državni organ, u skladu sa zakonom.

Poreski sistem

Prema zakonu o porezu sva pravna lica koja ostvaruju prihod veći od 18.000 €, obavezni su da se registruju za ovaj porez. Porez (PDV) je isti kao i za domaće firme i iznosi 17% (osim za pojedine oblasti hrana,ljekovi,kompjuteri itd) gdje su smanjeni na 9% ili oslobođeni plaćanja.

Porez na dobit se plaća u proporcionalnoj stopi u iznosu od 9% poreske osnovice.

Porez na dohodak fizičkih lica se ne plaća ukoliko je ostvareni godišnji dohodak 785 €, a za kategorije ličnog dohotka koje premašuju ovaj iznos plaća se od 15% do 23 %.

Zakon o porezu na imovinu uvodi fleksibilne stope (po opštinama) koje se kreću od 0.08 % do 0,8% u odnosu na tržišnu vrijednost imovine.

Spoljna trgovina

Zakon o spoljnoj trgovini je usvojen 21. aprila 2004 godine. i u potpunosti je usaglašen sa zahtjevima i principima Svjetske trgovinske organizacije (WTO) i Evropske unije. Ovaj zakon obezbjeđuje praćenje tokova robe i kapitala, otvorenu tržišnu ekonomiju i sve veću liberalizaciju prometa roba i usluga kao i ravnopravnost svih učesnika u spoljnotrgovinskom prometu. Mogućnost bavljenja spoljnom trgovinom pružena je svim licima, u skladu sa njihovom pravnom i poslovnom sposobnošću.

Carina

Carinski zakon je u skladu sa zahtjevima Svjetske Trgovinske Organizacije (WTO) i Evropske Unije primenjuje se od 1.aprila 2003.godine. Zakon pojednostavljuje carinski postupak tj. uvozno-izvozne procedure i uvodi dokumentaciju koja prati robu identičnu onoj koja se koristi u Evropskoj Uniji. Zakon je doslovno preuzeo odredbe sporazuma STO o carinskom vrednovanju i pravilima o porijeklu robe. Uredbom o sprovođenju carinskog zakona ove i još neke odredbe zakona razrađene su u detalje sa prilozima koji sadrže i obrasce dokumentacije koja prati robu. Zakon ne sadrži odredbe o mjerama koje se primijenjuju na granici radi zaštite prava intelektualne svojine, ali sadrži osnov za donošenje podzakonskog akta od strane Vlade kojim bi ta materija bila regulisana.

Boravišne i radne dozvole za strance u Crnoj Gori

Zakonom o strancima („Sl. list Crne Gore“, br. 82/08, 72/09, 32/11 i 53/11), uređuju se uslovi za ulazak, kretanje i boravak stranaca na teritoriji Crne Gore. Stranac je državljanin druge države ili lice bez državljanstva. Ulazak u Crnu Goru podrazumijeva prelazak državne granice, odnosno graničnog prelaza na kojem se obavlja granična kontrola. Zadržavanje stranca u tranzitnom prostoru aerodroma i sidrištu luke ili pristaništu, u smislu ovog zakona, ne smatra se ulaskom u Crnu Goru.

  Zakonom o strancima propisano je da je boravak stranca u Crnoj Gori:
 • boravak do 90 dana
 • privremeni boravak
 • stalno nastanjenje.
  Privremeni boravak može se odobriti strancu koji namjerava da boravi u Crnoj Gori duže od 90 dana, radi:
 • zapošljavanja i rada, obavljanja privredne ili preduzetničke djelatnosti
 • sezonskog zapošljavanja
 • srednjoškolskog obrazovanja ili studiranja
 • učešća u programima međunarodne razmjene učenika i studenata ili drugim programima mladih
 • specijalizacije, stručnog osposobljavanja i praktične obuke
 • naučno - istraživačkog rada
 • liječenja
 • spajanja porodice
 • humanitarnih razloga
 • drugih opravdanih razloga, određenih zakonom ili međunarodnim ugovorom.

U posljednjih nekoliko godina primjetan je trend osnivanja kompanija sa stranim vlasništvom kao i zapošljavanje stranaca u Crnoj Gori.

Ukoliko ste strani državljanin i želite da osnujete kompaniju ili da se zaposlite u neku od crnogorskih kompanija mi Vam u toj namjeri možemo pomoći.

Obezbijeđivanje potrebne dokumentacije iziskuje dobro poznavanje domaćeg zakonodavstva a neposjedovanje ove zakonom propisane dokumentacije povlači visoke novčane i nenovčane kazne.

  Kontaktirajte nas ukoliko želite da dobijete dozvolu za:
 • Privremeni boravak
 • Zaposlenje u Crnoj Gori
 • Započinjanje biznisa - registrovanje firme - kompanije u Crnoj Gori
 • Boravak u Crnoj Gori.

Naši saradnici govore engleski, ruski i italijanski jezik i stoje Vam na raspolaganju.


uslugestrancima-infolab

Infolab - Pridružite nam se u Crnoj Gori!

“Profesionalan savjet potraži od profesionalca, a ne od prijatelja“

J. Brown